Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Υποταγή», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 13 (Μάρτιος 1956), σ. 495-496