Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Νίκου Παπαγεωργίου, Ματιές στη Σοβιετική Παιδαγωγική», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 408