Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Ηλία Κυζηράκου, Ενδείξεις, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 407