Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1955), σ. 289-290