Είστε εδώ

Κούσουλας Λουκάς, «Συχνά περνά…», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 4 (Ιούνιος 1955), σ. 174