Είστε εδώ

Ταρσούλη Αθηνά, «Στον Άγγελο Σικελιανό», Μορφές, τχ. 87-88-89 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1953), σ. 324