Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Στην Αθήνα με τον κ. Γεωργούλη», Μορφές, τχ. 82-83 (Ιούλιος-Αύγουστος 1953), σ. 239