Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Από μήνα σε μήνα. Αγκάθια και βολικάδες», Μορφές, τχ. 78-79 (Μάρτιος-Απρίλιος 1953), σ. 119