Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Ο κ. Νικ. Ανδριώτης», Μορφές, τχ. 78-79 (Μάρτιος-Απρίλιος 1953), σ. 117-118