Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Το ταξίδι των Μάγων», Μορφές, τχ. 63 (Δεκέμβριος 1951), σ. 289-290