Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Το θέατρο. Ντάριο Νικοντέμι Η εχθρά ή Η μητέρα μου με μισεί - Νότη Περγιάλη Το νυφιάτικο τραγούδι - Θίασος Αδαμαντίου Λεμού - Βασιλικόν Θέατρον», Μορφές, τχ. 55 (Απρίλιος 1951), σ. 108-109