Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Βυζαντινή τέχνη και Αναγέννηση», Μορφές, τχ. 54 (Μάρτιος 1951), σ. 61-63