Είστε εδώ

Rilke Rainer Maria, «Ελεγείες του Ντουίνο. Η πρώτη ελεγεία», Μορφές, τχ. 52-53 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1951), σ. 3-5