Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Ειδήσεις», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. 416