Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Παραλλαγές στο ίδιο θέμα», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. 396-397