Είστε εδώ

Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Βαρλαάμ και Ιωάσαφ», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. 385-388