Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Διαλέξεις», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 376