Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Β.Δ. Τσιπούρα. Ανεμόβροχα και καλοκαίρια, Αθήνα 1950», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 373