Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Ι.Κ. Βασδραβέλλη Οι Μακεδόνες εις τους υπέρ της Ανεξαρτησίας αγώνας, έκδ. β' Εταιρ. Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1950», Μορφές, τχ. 45-46 (Ιούνιος-Ιούλιος 1950), σ. 247