Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Μια διάλεξη», Μορφές, τχ. 42 (Μάρτιος 1950), σ. 128