Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Από μήνα σε μήνα. Ο Θεσσαλονίκης Ευστάθιος», Μορφές, τχ. 42 (Μάρτιος 1950), σ. 126-127