Είστε εδώ

Kafka Franz, «Η μεταμόρφωση», Μορφές, τχ. 42 (Μάρτιος 1950), σ. 93-97