Είστε εδώ

«Από μήνα σε μήνα. Οι άλλοι για μας», Μορφές, τχ. 38 (Νοέμβριος 1949), σ. 287-288