Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Το τραύμα», Μορφές, τχ. 38 (Νοέμβριος 1949), σ. 243