Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Λόγιος Ερμής», Μορφές, τχ. 37 (Οκτώβριος 1949), σ. 239-240