Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Το μήνυμα της Θεσσαλονίκης», Μορφές, τχ. 37 (Οκτώβριος 1949), σ. 238-239