Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Η εκπομπή της Βυζαντινής μουσικής», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 191-192