Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Ταξίδι στην Αθήνα», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. 142-143