Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Το Κρατικό Θέατρο», Μορφές, τχ. 34 (Ιούλιος 1949), σ. 96