Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σε νέα περίοδο», Μορφές, τχ. 33 (Ιούνιος 1949), σ. 45-46