Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Άρπα», Μορφές, τχ. 33 (Ιούνιος 1949), σ. 3