Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Διαλέξεις των Μορφών», Μορφές, τχ. 28 (Ιανουάριος 1949), σ. 159-160