Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Το καλλιτεχνικό μας πρωινό (matinée)», Μορφές, τχ. 25 (Οκτώβριος 1948), σ. 36-38