Είστε εδώ

Σάλτας Κωνσταντίνος, «Ελληνική τέχνη. Προσωπογραφία», Μορφές, τχ. 25 (Οκτώβριος 1948), σ. 1