Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Οι διαγωνισμοί μας», Μορφές, τχ. 23 (Αύγουστος 1948), σ. 439