Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Ήλεκτρου Μπούμη, Χαρά θεού, Αθήνα 1948», Μορφές, τχ. 23 (Αύγουστος 1948), σ. 432