Είστε εδώ

«Από μήνα σε μήνα. Αλληλογραφία», Μορφές, τχ. 20 (Μάιος 1948), σ. 320