Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Εθνική ανάταση», Μορφές, τχ. 19 (Απρίλιος 1948), σ. 278