Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο Δ΄ Διαγωνισμός των Μορφών», Μορφές, τχ. 19 (Απρίλιος 1948), σ. 275