Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Κώστα Ουράνη, Γλαυκοί Δρόμοι, εκδ. Οι Φίλοι του Βιβλίου, Αθήνα 1947», Μορφές, τχ. 19 (Απρίλιος 1948), σ. 272-273