Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Δύο ομιλίες του κ. Γ. Θεοτοκά», Μορφές, τχ. 18 (Μάρτιος 1948), σ. 238-239