Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Βυζαντινή εορτή», Μορφές, τχ. 16 (Ιανουάριος 1948), σ. 159