Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Ο άγιος Πορφύριος ο από μίμων», Μορφές, τχ. 16 (Ιανουάριος 1948), σ. 129-132