Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Βυζαντινή μουσική», Μορφές, τχ. 7 (Απρίλιος 1947), σ. 280