Είστε εδώ

Πελεκανίδης Στυλιανός, «Ορολογία και ουσία της βυζαντινής τέχνης», Μορφές, τχ. 7 (Απρίλιος 1947), σ. 266-273