Είστε εδώ

Χατζηνάκου-Πλυτά Μαρία, «Η Ρούσα του κυρ' Γιαννακού», Μορφές, τχ. 7 (Απρίλιος 1947), σ. 258-260