Είστε εδώ

Βασδραβέλλης Ιωάννης Κ., «Από τη ζωή των Ελλήνων της Μακεδονίας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας», Μορφές, τχ. 6 (Μάρτιος 1947), σ. 234-235