Είστε εδώ

Πελεκανίδης Στυλιανός, «Ορολογία και ουσία της βυζαντινής τέχνης», Μορφές, τχ. 6 (Μάρτιος 1947), σ. 227-233