Είστε εδώ

Δόξας Τάκης, «Ο επιστάτης», Μορφές, τχ. 5 (Φεβρουάριος 1947), σ. 163-167