Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Διαλέξεις των Μορφών», Μορφές, τχ. 15 (Δεκέμβριος 1947), σ. 117